STICHTING VRIENDEN VAN SANAVERA

Het doel van de Stichting Vrienden van SanaVera is het in de breedste zin toegankelijk maken en houden van psychologische zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

ANBI
De Stichting Vrienden van SanaVera heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Bestuur van de Stichting Vrienden van SanaVera
Het bestuur bestaat uit:

Mihela Murovec (voorzitter)
Doreen Oolbekkink (secretaris)
Inge Steggerda (penningmeester)

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd. Zij ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Contactgegevens Stichting Vrienden van SanaVera
Postadres:
Aelbrechtskade 231
3023 JM Rotterdam
vriendenvansanavera@gmail.com

RSIN-nummer: 864937155
KvK-nummer: 89291417

Rekeningnummer: NL11 ABNA 0121 5174 03, t.n.v. Stichting Vrienden van SanaVera.

Jaarrekening Stichting Vrienden van SanaVera
Aan het begin van elk kalenderjaar zal hier de jaarrekening van het voorgaande jaar worden gepubliceerd, zodat deze voor eenieder toegankelijk is.

Bent u geïnteresseerd in het ondernemingsplan van de Stichting Vrienden van SanaVera?

Klik hier

dit zie je niet

STEUN VRIENDEN VAN SANAVERA

De diagnose kanker is ingrijpend. Mensen die met kanker te maken krijgen, worden overspoeld met vragen, gedachten en emoties waarmee zij soms geen raad weten. Dat maakt kanker niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk zwaar. Behandeling door gespecialiseerde hulpverleners kan extra kracht geven.

Psycho-oncologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten vereist specifieke kennis en kundigheid, die nauwelijks of niet beschikbaar is binnen de reguliere zorginstellingen (zoals eerstelijnspsychologenpraktijken en andere GGZ-instellingen).
Expertise op het gebied van psychologie en somatiek van kanker (én de wisselwerking daartussen) is van groot belang. Psychologen werkzaam in de psycho-oncologie her- en erkennen als geen ander de problematiek van mensen met kanker en hun naasten en zijn veel beter toegerust om deze groep te behandelen.

Voortdurend onderzoek moet plaatsvinden om de kwaliteit van deze zorg te waarborgen.
Zo krijgen cliënten van SanaVera, bijvoorbeeld na afronding van de behandeling (individuele en groepsbehandelingstrajecten), een evaluatie-vragenlijst toegestuurd die zij anoniem kunnen invullen.
Cliënten geven aan dat de verkregen hulp leidt tot meer kracht, beter functioneren en minder klachten.

Help SVS om mensen met kanker te ondersteunen
De meeste zorgaanbieders die werkzaam zijn in de psycho-oncologie kunnen de psychologische zorg voor mensen met kanker en hun naasten alleen verrichten met financiële steun van derden. De vergoeding van de zorgverzekeraar is niet kostendekkend voor de zorg die mensen met kanker en hun naasten in onze ogen verdienen en de bezuinigingen op de Geestelijke Gezondheidszorg maken dit moeilijker.

Stichting Vrienden van SanaVera heeft als doel om de psychologische zorg voor mensen met kanker en hun naasten, toegankelijk te houden voor iedereen die geconfronteerd wordt met kanker, ongeacht leeftijd of stadium van ziekte.

Hoe kunt u ons helpen?

Word Vriend van de Stichting Vrienden van SanaVera!
Als bedrijf of particulier kunt u vriend worden van de SVS.
U kunt bijvoorbeeld éénmalig een bedrag overmaken op rekeningnummer: NL11 ABNA 0121 5174 03, t.n.v. Stichting Vrienden van SanaVera.
Het is belangrijk om te weten dat het totale bedrag dat u in één keer doneert aan goede doelen, tussen de 1% (met een minimum van €60,-) en 10% van uw verzamelinkomen voor u fiscaal aftrekbaar is. Maakt u een donatie over? Laat het ons gerust weten via mail, zodat we u kunnen bedanken.

Raadpleeg www.berekenhet.nl om uw voordeel uit te rekenen of kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/giften

Word vaste Donateur van de Stichting Vrienden van SanaVera!
U kunt ook vaste Donateur worden en de SVS machtigen om jaarlijks een bedrag af te laten schrijven. Vanaf 2014 zijn periodieke schenkingen vanaf € 100,– volledig fiscaal aftrekbaar ( zonder drempel) mits aangegaan voor een periode van 5 jaar. Voorheen moest hiervoor een notariële akte worden opgesteld, vanaf 2014 geldt deze verplichting niet meer. Wel vereist de belastingdienst een bewijs van uw schenking. Dit zal door SVS voor u verzorgd worden.

Hoe word ik Vriend en/of Donateur van de SVS?
Door een mail te sturen naar vriendenvansanavera@gmail.com

Nalatenschap
Niet alleen tijdens uw leven, maar ook daarna kunt u de SVS steunen.
Dit kan door de Stichting Vrienden van SanaVera in uw testament te begunstigen met een legaat of erfstelling.

Het verschil tussen een legaat en een erfstelling is, dat u bij een legaat een specifiek bedrag (of goed) kunt nalaten (vergelijkbaar met een schenking) en dat bij een erfstelling de Stichting Vrienden van SanaVera een percentage van uw nalatenschap zal erven.

De Stichting Vrienden van SanaVera heeft de zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling, is in aanvraag) en hoeft daarom geen erf- of schenkbelasting te betalen.

Schenking in natura
Een gift in natura is een gift in een andere vorm dan geld, zoals een verzameling munten, een kunstvoorwerp of aandelen in een bv. Bij een periodieke gift in natura verplicht u zich om jaarlijks een verstrekking te doen.

Sponsoring
Indien u kiest om de SVS te sponsoren is er altijd sprake van een tegenprestatie bijvoorbeeld in de vorm van reclame voor een bedrijf. Het bedrijf ontvangt dan een factuur van de ANBI-stichting voor de reclameactiviteiten. De ontvangen factuur is een kostenpost en komt in mindering op de winst van de onderneming. Of er al dan niet btw op de factuur vermeld dient te worden daar moet u zich over laten informeren door een fiscalist.

Vragen?
Voor al uw vragen over de mogelijkheden hoe de Stichting Vrienden van SanaVera te steunen, kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres: vriendenvansanavera@gmail.com.