dit zie je niet

Ondernemingsplan

Stichting Vrienden van SanaVera 2023-2026

De diagnose kanker is voor mensen die er zelf of als naaste mee te maken krijgen heel ingrijpend.

De coöperatief praktijk SanaVera voor psycho-oncologie U.A. (SanaVera) is expert in het begeleiden van mensen met kanker en hun naasten.

Vanuit een oprecht geloof en vertrouwen dat een behandelaar het verschil kan maken, biedt SanaVera psychologische zorg, zodat een ieder zijn of haar portie tegenslag beter kan verdragen en zijn of haar eigen weg weet (terug) te vinden naar wat zinvol en belangrijk is ondanks deze ingrijpende gebeurtenis.

Deze zorg vereist specifieke kennis en kundigheid, die nauwelijks of niet beschikbaar is binnen de reguliere zorginstellingen (zoals eerstelijnspsychologenpraktijken en andere GGZ-instellingen).

Bij SanaVera is er expertise op het gebied van psychologie en somatiek van kanker (én de wisselwerking daartussen). Hiermee her- en erkennen de psychologen bij SanaVera als geen ander de problematiek van mensen met kanker en hun naasten en zijn zij veel beter toegerust om deze groep te begeleiden en te behandelen.

De behandelaren van SanaVera zijn allemaal specialisten op het gebied van de psycho-oncologie. Zij staan geregistreerd in het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), of hebben hun deskundigheid anders aangetoond.
De zorgverleners in dit deskundigenbestand voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria. Dit deskundigenbestand geeft zorgverleners een erkende status binnen de psycho-oncologische zorg en maakt dat zij beter herkenbaar en vindbaar zijn voor verwijzers en patiënten.

Bij SanaVera vindt voortdurend onderzoek plaats naar de kwaliteit van deze zorg.
Cliënten krijgen na afronding van de begeleiding of behandeling (individuele- en groepsbegeleidingstrajecten) een evaluatie-vragenlijst toegestuurd die zij anoniem kunnen invullen.
De cliënten geven aan dat de verkregen hulp leidt tot meer kracht, beter functioneren en minder klachten.

De Stichting Vrienden van SanaVera (SVS) wil een bijdrage leveren aan de goede toegang tot en facilitering van psychologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten. Hierbij staat de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel.

Zij is opgericht om zowel cliënten als zorgaanbieders in Nederland te ondersteunen op het gebied van de psycho-oncologie.

Voorgeschiedenis

De Stichting Vrienden van SanaVera (SVS) is in 2023 opgericht. Het fonds heeft twee uitgangspunten van beleid geformuleerd, een voor de werving van fondsen en een voor de besteding aan de doelstelling.

Doelstelling Stichting Vrienden van SanaVera

Financiële steun aan instellingen en activiteiten ten behoeve van ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten en het bevorderen van deze werkzaamheden.

Psychologische zorg voor mensen met kanker en hun naasten blijft hard nodig gezien de toename van het aantal mensen met kanker. Bovendien is de begeleiding steeds intenser en de begeleidingsduur langer gezien de overlevingskans en is de invulling na kanker steeds belangrijker. Tevens wordt door de beperking op de zorgfinanciering vanuit de overheid en de verzekeringsmaatschappijen de behoefte aan alternatieve financiering voor patiënten groter. Dat betekent, dat het doel onverminderd van kracht blijft als richtsnoer voor het handelen van de SVS.

Meer doen aan directe cliëntenondersteuning dan de overheid financiert.

 • Cliënten kunnen dermate ziek zijn dat zij niet meer in staat zijn om naar de locatie te komen. De huisbezoeken die de behandelaren bij deze (vaak terminale) cliënten afleggen, worden niet, of niet voldoende, door de zorgverzekeraar vergoed.
 • Er worden in de psycho-oncologie meer cliënten geholpen dan op basis van afspraken met de zorgverzekeraar mag.
 • In de psycho-oncologie wordt er ook zorg en behandeling geboden aan partners of kinderen van een zieke of overleden echtgenoot. Deze zorg wordt door de overheid niet vergoed. Bovendien kunnen cliënten metbeperkte financiële middelen door donaties, giften en schenkingen geholpen worden zonder hun eigen risico aan te spreken. Deze zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven.
 • Ondersteuning aan kinderen en jongeren uit niet-gecontracteerde zorg kan geboden worden.
 • Het is wenselijk dat behandellocaties warmte en huiselijkheid uitstralen. Deze locaties zijn over het algemeen duurder dan de gemiddelde kantoorruimtes en spreekkamers.
 • Schenkingen, donaties en giften kunnen worden gebruikt om vrijwilligers te ondersteunen waar nodig.

Met financiële steun kunnen kosten van een behandeling voor cliënten betaald worden, die anders niet geholpen zouden kunnen worden, op locaties die anders mogelijk niet haalbaar zijn.

Investeren in de ontwikkeling van zorgkwaliteit en het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten.

 • Onderzoek is nodig op het gebied van ‘psycho-oncologie’ en cliënttevredenheid.
 • Participatie in projecten om de psychologische zorg voor en rondom mensen met kanker te verbeteren, is nodig.
 • De specialisatie op het gebied van psycho-oncologische zorg is belangrijk, kennis moet up-to-date gehouden worden en worden gedeeld. Het bijhouden van kennis wordt gewaarborgd door intervisie, supervisie, workshops en deskundigheidsbevordering.
 • Ook bijscholing, lezingen en workshops worden binnen zorginstellingen verzorgd.

Met financiële steun kunnen wij zorginstellingen in Nederland en therapeuten werkzaam in de psycho-oncologie in de gelegenheid stellen te blijven investeren in kwaliteit en vernieuwing van hun zorg.

Door de bijzondere doelgroep en het bereikbaar zijn voor deze doelgroep worden specifieke kosten gemaakt, die de overheid niet dekt in het tarief voor deze dienstverlening.

 • De productie (het aantal mensen dat per dag behandeld of begeleid wordt) in de psycho-oncologie ligt gemiddeld lager in vergelijking met een reguliere GGZ-instelling vanwege de zwaarte van het werk. De therapeuten worden geconfronteerd met aangrijpende problematiek. Om ervoor te zorgen dat zij hun werk met kwaliteit en inspiratie kunnen blijven vervullen hebben zij deze keuze gemaakt.
 • In de psycho-oncologische zorg komen relatief veel ernstig zieke mensen die daardoor op het laatste moment hun afspraak moeten afzeggen. Deze zogenaamde ‘no-shows’ kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Vaak worden er geen kosten bij de cliënt in rekening gebracht (hetgeen wettelijk wel is toegestaan) en dat zou zo moeten blijven.
 • Om ervoor te zorgen dat verwijzers en cliënten hun weg naar zorgaanbieders kunnen vinden, wordt er aandacht besteed aan PR & Communicatie.
 • Zorgaanbieders willen voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar zijn en kiezen er daarom voor om op verschillende plaatsen in het werkgebied en ook in ziekenhuizen zorg te bieden. Dit brengt extra kosten met zich mee in vergelijking met een concentratie op één plek.

Fondsenwerving

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit wat wordt verkregen krachtens erfstelling, legaat, donaties of schenking; uit bijdragen in geld van welke aard ook; uit subsidies, renten en andere baten.

We zullen op een zeer gerichte wijze omgaan met fondsenwerving.

Daartoe zal in het eerste kwartaal van elk jaar van de planperiode de SVS een plan opstellen voor fondsenwerving. Daarbij zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van diverse categorieën:

Vrienden/donateurs. De SVS zal zich in eerste instantie richten op het versterken van zijn netwerk van vrienden/donateurs teneinde de stroom inkomsten uit deze bron te vergroten. (De eerste groep geeft steun in geld of natura, de tweede in geld). Onder dit hoofd vallen ook bijdragen die door giften via notariële akten lopen.

Fondsen. De SVS zal zich niet specifiek richten op de grotere fondsen. Een uitzondering kan vormen dat een fonds een bijdrage wil geven aan de lange-termijn-positie van de SVS.

Acties. Incidentele acties worden door de SVS voorbereid en die krijgt daar ook direct de baten van.

Legaten. De SVS streeft ernaar om meer van deze bron te verkrijgen, teneinde haar lange-termijn-doelstelling te verwezenlijken. Daartoe zullen acties worden ingezet bij notarissen om de SVS meer onder de aandacht van de doelgroep te brengen.

Doel is om uit de eerste bron een tiental duizend euro per jaar te verkrijgen en uit de vierde bron op onregelmatige tijdstippen eveneens enkele duizenden euro’s per jaar te verwerven. De SVS zal zelf geen uitvoeringsorganisatie opzetten voor deze Fondsenwerving. Dat zal in de praktijk gedaan worden door vrijwilligers.

Bestedingen

De SVS tracht haar doelen te bereiken door kenbaarheid te geven aan haar doelstellingen en deze te realiseren door het verwerven van financiële middelen.

Besteding

Het SVS heeft als doel het leveren van een bijdrage aan de goede toegang tot psychologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten. De SVS heeft het nodig om in een beperkt aantal jaren naar volwassenheid te groeien. SVS zal projecten financieren die in dit verband als strategisch kunnen worden aangemerkt.

Werving

Om haar doelstelling te bereiken is vastgesteld dat het fonds van de SVS een zekere omvang moet hebben om aan haar doelstelling te kunnen voldoen.

In de planperiode zal met weinig geld veel gedaan moeten worden. Dat dwingt tot keuzes bij de beantwoording van de volgende vier vragen:

1 Aan wie?

De stichting steunt projecten van elke instelling of stichting in Nederland die steun biedt aan mensen met kanker en hun naasten. Activiteiten en ontwikkelingen van zorginstellingen gespecialiseerd in de psycho-oncologie kunnen ondersteund worden als deze passen binnen de doelstelling van de SVS en daarvoor op goede wijze een beroep doen op de SVS.

2 Hoeveel?

Ieder jaar zal door het bestuur een indicatief bedrag worden vastgesteld dat voor uitkering in aanmerking kan komen. Dit zal worden gedaan met inachtneming van de resultaten van het vorige jaar en de verwachte kosten en opbrengsten in het lopende jaar en in de komende jaren. Dit in het licht van de uitgangspunten met betrekking tot het vermogen en de resultaten van de wervingsinspanningen.

3 Voor wat?

Gezien de sterk gegroeide bekendheid bij de doelgroep, zal het accent bij de toekenning van aanvragen eerder liggen op de toegankelijkheid en de sfeer en pas later op scholing en andere activiteiten.

4 Waarom en Hoe?

De instellingen en initiatiefnemers voor onderzoek en verdieping kunnen aanvragen indienen bij de SVS voor subsidie; het bestuur beslist over de toekenning van gelden. Per kalenderjaar worden er activiteiten benoemd met een budget. Bij de beoordeling van aanvragen blijft het punt strategisch belang van kracht.